Mokytojai išbandė mišraus, nuotolinio ir hibridinio ugdymo prototipus

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centro pakviesti mokytojai išbandė nuotolinio, mišriojo ir hibridinio ugdymo prototipų praktinių veiklų pavyzdžius, parengtus pagal mokslininkų rekomendacijas.

Mokytojai turėjo galimybę išbandyti iš viso 17 nuotolinio, mišraus ir hibridinio ugdymo pamokų pavyzdžių. Išbandymas prasidėjo 2023 metų spalį ir tęsėsi iki 2024 metų sausio vidurio.

„Remiantis išbandžiusių 85 mokytojų pastabomis ir pasiūlymais buvo patobulinti prototipų veiklų pavyzdžiai ir pateikti skaitmeniniu formatu Švietimo portale, kur jie prieinami visiems mokytojams“, – pažymi EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Prototipai yra didaktikos ir metodinės pagalbos rinkiniai mokytojams, vedantiems pamokas nuotoliniu, mišriu ar hibridiniu būdu. Juose pateikiami prototipų didaktikos pagrindai ir metodinės rekomendacijos mokytojams su įvairių dalykų pavyzdžiais.

Šiuos pavyzdžius mokytojai gali adaptuoti kitoms dalyko pamokoms ar veikloms ugdymo procese.

Nuotolinis ugdymas tapo visiems įprastas koronaviruso pandemijos metu, kai mokytojai ir mokiniai visame pasaulyje turėjo žaibiškai persiorientuoti prie ugdymo naudojantis informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis.

Hibridinio ugdymo metu lygiagrečiai derinami nuotolinis ir kasdienis būdas: dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi dalyvauti pamokoje nuotoliniu būdu. Mišrusis ugdymas vyksta, kad dalis ugdymo proceso organizuojama kasdieniu (kontaktiniu būdu), o dalis –  nuotoliniu būdu visai klasei. Mokytojai naudoja šiuos būdus ir dabar, kai proceso netrikdo pašaliniai veiksniai, juos taikyti rekomenduojama ir bendrojo ugdymo planuose.

Prieš parengiant šiuos pavyzdžius, buvo atlikta didžiulė mokslinių straipsnių analizė. Šiuolaikinių didaktikų centras ir  Mokyklų tobulinimo centro sutelkta mokslininkų grupė atliko sisteminę literatūros analizę. Išanalizuotos net 1972 mokslo publikacijos apie technologijų efektyvumą, jų pritaikymą įvairiems mokymo (si) būdams, pandeminiu laikotarpiu kilusius iššūkius nuo 2003 iki 2023 m.

Šio tyrimo pagrindu sukurtas didaktinis modelis, žinomas CAFE-SAMR pavadinimu.

Šis tyrimas parodė, kad nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) būdai laikytini lanksčiais mokymo proceso organizavimo būdais. Jie suteikia plačias mokymo aplinkų modeliavimo, mokymo formų įvairovės, lankstaus laiko planavimo, mokymo priemonių naudojimo naujiems technologiniams sprendimams galimybes.

Tyrimas atskleidė ir iššūkius: mokinių, mokytojų pasirengimą ir technologinį išprusimą, papildomos pagalbos tiek mokytojui, tiek mokiniui svarbą, galimą techninių priemonių trūkumą mokyklose.

Šiuos siūlomus pamokų pavyzdžius padės įgyvendinti ir mokykloms perkama hibridinio mokymo įranga.

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklos gavo 557 hibridinio mokymo įrangos komplektų, kuriuos nupirko Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras.

Hibridine įranga aprūpintos mokytojų darbo vietos suteikia galimybę vienu metu vesti kontaktines ir nuotolines pamokas.  Mokytojai apmokyti naudotis nauja įranga.

Hibridinio mokymo įrangai bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštosioms mokykloms pirkti Edtech centras skyrė 3,5 mln. eurų.


en_GBEN